Вітаємо на
platform-online.education
Шановний слухач навчального курсу!
Пропонуємо ознайомитись з основними положеннями публічної оферти
та долучитися до навчання на сервісі онлайн-платформи провайдера освітньої діяльності Міжнародної академії сучасної освіти "Вертекс"
через підписання заяви-приєднання до договору
Стаття 641 Цивільного кодексу України.
"Пропозицією укласти договір є, зокрема, документи (інформація), розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет, які містять істотні умови договору і пропозицію укласти договір на зазначених умовах з кожним, хто звернеться, незалежно від наявності в таких документах (інформації) електронного підпису."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ «ВЕРТЕКС» пропонує необмеженому колу фізичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту) укласти Договір про надання додаткових освітніх послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс», згідно зі ст.cт. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, з метою отримання освітніх послуг за кодом КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н. в. і. в.»; 85.60 «Допоміжна діяльність у сфері освіти» на умовах приєднання до цього Договору.

Стаття 634 Цивільного кодексу України.
"Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору."
Пропонуємо ознайомитися з умовами Договору про надання додаткових освітніх послуг.
Цей Договір, який розміщений на сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання Послуг та згідно з яким ТОВ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ «ВЕРТЕКС», як Виконавець, зобов’язується надавати Послуги кожному Замовнику, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих Послуг, а Замовник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у куточку споживача Виконавця.
Договір про надання додаткових освітніх послуг
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ «ВЕРТЕКС», (надалі за текстом – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – Замовник) прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту) укласти Договір про надання додаткових освітніх послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс» (надалі за текстом – Договір), згідно зі ст.cт. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, з метою отримання освітніх послуг за кодом КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н. в. і. в.»; 85.60 «Допоміжна діяльність у сфері освіти» (надалі за текстом – Послуги) на умовах приєднання до цього Договору.

Терміни, які використовуються в договорі:
Публічна пропозиція - пропозиція Виконавця викладена на його офіційному електронному освітньому ресурсі дистанційного навчання за посиланням: https://platform-online.education/public-offer , адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти Договір на вказаних в ньому умовах.
Акцепт - повне й беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору та оплати повної вартості Послуг.
Договір – цей Договір, який розміщений на сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання Послуг та згідно з яким ТОВ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ «ВЕРТЕКС», як Виконавець, зобов’язується надавати Послуги кожному Замовнику, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих Послуг, а Замовник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у куточку споживача Виконавця.
Виконавець - ТОВ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ «ВЕРТЕКС», розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 44, нежиле приміщення 50.
Замовник - правоздатна та дієздатна фізична особа, що прийняла умови Договору, ознайомлена з Програмою навчання, за якою надається Послуга, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору.
Заява про приєднання до Договору – розроблений та затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, шляхом підписання якого Замовник підтверджує факт прийняття публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами. У Заяві вказуються дані Замовника: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, адреса місця реєстрації (проживання), контактний телефон, ідентифікаційний номер, паспортні дані (з наданням копії паспорта та ідентифікаційного номера), тип обраної Програми, умови приєднання до Договору, згоду на обробку персональних даних та за необхідності, іншу додаткову інформацію.
Послуга - освітні послуги за кодом КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н. в. і. в.»; 85.60 «Допоміжна діяльність у сфері освіти», перелік та обсяг яких встановлений Виконавцем, та надаються Замовнику протягом строку дії Програми навчання.
Програма навчання  ‑ визначена Виконавцем тема навчального курсу, освітньої програми, програми стажування, підвищення кваліфікації з зазначенням структури, переліку питань (тематики), годин за кожним елементом, форми навчання (очна, заочна, дистанційна, змішана) і проведення підсумкової атестації з оцінки набутих знань і компетентностей за результатами проходження навчання, виду (форми) документа, який підтверджує проходження навчання Замовником за обраною Програмою навчання.
Абонемент – носій інформації у паперовому або електронному вигляді (Картка абоніменту), який надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Договору, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Виконавця та/або входу до особистого електронного (віртуального) кабінету Замовника для відвідування навчання за обраною Програмою навчання. Абонемент дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію Програми навчання (Послугу). Категорії Програм навчання вказані на веб-сайті: https://platform-online.education/ та у Прайс-листі –прейскуранті.
Прайс-лист – прейскурант ― документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних Послуг, що визначені Програмою навчання.
Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених чинним законодавством України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості отримання Послуги за обраною Замовником Програмою навчання. Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується оплатити ці Послуги та виконувати графік освітнього процесу та вимоги навчального плану, що передбачені Програмою навчання.
2.2. При отриманні послуг, Замовник зобов'язується дотримуватись умов цього Договору, Правил, встановленого режиму (графіку) надання Послуги та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови надання Послуги за обраною Замовником Програмою навчання.
2.3. Послуга надаються Виконавцем Замовнику виключно при наявності Картки абонементу, що надає Замовнику доступ до Програми навчання. Картка абонементу є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами. Замовник також має право отримувати додаткові послуги, що надаються Виконавцем. Додаткові послуги замовляються та оплачуються Замовником окремо.
2.4. Перелік послуг, що надаються Замовнику визначається відповідно до типу обраної ним Програми навчання, яка вказується у Заяві про приєднання до даного Договору. Вищезазначені послуги надаються згідно з Правилами та іншими можливими внутрішніми документами Виконавця.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає Послуги Замовнику відповідно до типу обраної ним Програми навчання, що встановлює доступ Замовника до конкретних видів Послуг. Замовник має ознайомитися з умовами цього Договору, оформити і підписати письмову Заяву про приєднання до Договору та оплатити обрану Програму навчання (Послугу).
3.2. Дні, час та години (тривалість) здійснення навчального процесу встановлюються у відповідності до типу Програми навчання на підставі затвердженого розкладу занять, який доводиться до Замовника за вказаними у Заяві про приєднання до цього Договору номером телефону (у вигляді SMS / Viber / WhatsApp / Telegram) та Email.
3.3. Виконавець залишає за собою право змінювати формат проведення і розклад занять у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, обставин, пов'язаних з встановленням карантинних обмежень; хвороби викладача та/або будь-кого з персоналу, залучених до процесу проведення та технічного забезпечення навчального процесу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Виконавця https://platform-online.education/ або будь-яким іншим способом сповіщення (SMS / Viber / WhatsApp / Telegram / Email). Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.
3.4. Порядок надання Послуги визначається цим Договором та Правилами, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови надання Послуги. Підписанням Заяви про приєднання до даного Договору, Замовник стверджує що, він ознайомлений з умовами надання Послуги.
3.5. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після приєднання до цього Договору або/та після активації придбаної Програми навчання Замовник відмовиться від Договору та/або від отримання Послуги в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору та у розмірі, встановленому прайс-листом ‑ прейскурантом, поверненню не підлягають, а направляються на забезпечення статутних завдань  діяльності Виконавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право: 
4.1.1. Отримувати Послугу на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та у відповідності до типу обраної ним Програми навчання;
4.1.2. Замовляти додаткові послуги за окрему плату;
4.1.3. Змінити тип обраної Програми навчання на рівень вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;
4.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуги в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, картка абонементу анулюється, а кошти, сплачені Замовником у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.
4.1.5. Отримати по завершенню одержання Послуги документ, що підтверджує періоди та результати навчання за термін, визначений відповідно до типу обраної Програми навчання.
4.2. Замовник зобов'язується:
4.2.1. У повному обсязі, в порядку та строки сплатити вартість Послуги за цим Договором;
4.2.2. Не передавати картку абонементу іншим особам для її використання з метою отримання Послуги;
4.2.3. Дотримуватися вимог навчального плану та режиму (графіку) надання Послуги, що доводиться Виконавцем;
4.2.4. Негайно письмово сповіщати Виконавця про зміну відомостей, які вказані в Заяві про приєднання до даного Договору.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Вимагати від Замовника сплати вартості Послуги відповідно до умов цього Договору та у розмірі, встановленому прайс-листом ‑ прейскурантом;
4.3.2. Припинити надання Послуги Замовнику у разі наявності заборгованості в оплаті за навчання на Програмі навчання до повного її погашення.
4.3.3. Відрахувати Замовника з Програми навчання у разі:
- невиконання ним навчального плану та режиму (графіку) надання Послуги;
- наявності заборгованості в оплаті за навчання на Програмі навчання у розмірі, що перевищує 25% (двадцять п’ять відсотків) від встановленої суми прайс-листом – прейскурантом;

4.3.4. Вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, що регламентують процес надання Послуги;
4.3.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуги на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію картки абонементу Замовника до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії картки абонементу Замовника подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили та/ або до повного виконання зобов’язань, взятих Виконавцем щодо надання Послуги у відповідністю за типом обраної Програми навчання.
4.4. Виконавець зобов'язується:
4.4.1. Передати картку абонементу та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;
4.4.2. Довести до відома Замовника режим (графік) надання Послуги. У разі внесення змін до режиму (графіку) надання Послуги, забезпечити оперативне інформування Замовника за вказаними у Заяві про приєднання до цього Договору номером телефону (у вигляді SMS / Viber / WhatsApp / Telegram) та Email.
4.4.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання такої Послуги.
4.4.4. Забезпечити дотримання прав Замовника відповідно до законодавства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.
5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності.
5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.5. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.
5.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його персоналом.
5.7. У випадку порушення Замовником умов Договору, Виконавець має право застосувати до Замовника штраф у вигляді блокування або анулювання картки абонементу, а також розірвати укладений з таким Замовником Договір без здійснення будь-якого відшкодування Замовнику та виплати грошових компенсацій за оплачені послуги.
5.9. У випадку, якщо з вини Замовника буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця, Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого пошкодженого/знищеного майна.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори, які виникають між Сторонами стосовно виконання зобов’язань по Договору, не вирішені шляхом переговорів, передаються на розгляд та вирішення до відповідного суду у встановленому законодавством України порядку.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили тобто форс-мажору.
7.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії та карантинні обмеження, уведені за прийнятим рішенням компетентних державних ор ганів влади; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях чи в їх частинах, де розташовані приміщення Виконавця; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які на думку Виконавця завдають Замовнику суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташована матеріально-технічна база Виконавця, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо даних приміщень і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, телекомунікаціін та кондиціювання.
7.3. На період виникнення обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Цей Договір є підставою для виникнення публічно-правових взаємовідносин Виконавця з усіма без винятку Замовниками, які підпадають під цю категорію згідно з умовами цього Договору.
8.2. Для кожного конкретного Замовника цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання Замовником або його уповноваженою особою чи представником письмової Заяви про приєднання до цього Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуги Замовнику виникають з моменту активації картки абонементу (з першого заняття обраної Програми навчання за розкладом, затвердженим Виконавцем, та доведеним до Замовника за вказаними у Заяві про приєднання до цього Договору номером телефону (у вигляді SMS / Viber / WhatsApp / Telegram) та Email). Цей Договір діє до останнього дня строку дії картки абонементу (останнє заняття обраної Програми навчання за розкладом, затвердженим Виконавцем, та доведеним до Замовника за вказаними у Заяві про приєднання до цього Договору номером телефону (у вигляді SMS / Viber / WhatsApp / Telegram) та Email).
8.3. В даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін на офіційному сайті та у куточку споживача Виконавця.
8.4. Замовник не може пропонувати свої умови та не вправі вносити зміни до Договору.
8.5. Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пунктах 4.1.4., 4.3.2 та 4.3.3 цього Договору.
8.6. У випадку, якщо Замовник не здійснить оплату вартості обраної ним Програми навчання або окремої послуги в повному обсязі, в порядку та строк, що зазначений у прайс-листі ‑ прейскуранті,- Договір вважається таким, що не набув чинності тобто є неукладеним.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Якщо Замовник не відвідує навчальний процес з надання Послуги, не використовує свою картку абонементу або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії картки абонементу не змінюється, а дата закінчення строку його дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
9.2. Усе інше, що не передбачене цим Договором, регулюється чинним законодавством України.
9.3. Належним повідомленням та доведенням інформації до Замовників, вважається розміщення відповідної інформації в куточку споживача та/або на сайті Виконавця https://platform-online.education/ , а також за вказаними у Заяві про приєднання до цього Договору номером телефону (у вигляді SMS / Viber / WhatsApp / Telegram) та Email).

Редакція Договору від «30» серпня 2021 року