Модульний контроль 1.
Психологія особистісного розвитку
Даний модуль містить тестові завдання з єдиним правильним варіантом відповіді за темами лекцій №№ 1-6 БЛОКУ 1.
Прізвище, ім'я (по батькові)
Дані заповнюються українською мовою
Ваш актуальний email (логін для входу в особистий кабінет)
1. Що є предметом психології?
Відповідь:
2. Що належать до психічних властивостей?
Відповідь:
3. Психологія:
Відповідь:
4. Перша експериментальна психологічна лабораторія була заснована в Німеччині у 1879 р.:
Відповідь:
5. У якому з наведених нижче варіантів відповіді дається визначення свідомості:
Відповідь:
6. Реакція організму на подразнення, яка здійснюється за допомогою нервової системи – це:
Відповідь:
7. Вища форма психічного відображення, яка інтегрує всі інші форми відображення i властива лише людині, – це:
Відповідь:
8. Сучасна психологія свої дослідження базує на:
Відповідь:
9. Напрям психології, що вивчає роль і дію неусвідомлюваних чинників, що визначають потреби й потяги особистості, її поведінку, – це:
Відповідь:
10. Що висунули біхевіористи як предмет психології на початку ХХ ст.?
Відповідь:
11. Яка психологічна характеристика особистості відбиває її порівняно тривалі душевні переживання?
Відповідь:
12. Що таке відчуття?
Відповідь:
13. Свідомий індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційно-вольовими та фізичними властивостями, що включений в суспільно-корисну діяльність і займає певне місце в суспільному житті, – це характеристика:
Відповідь:
14. Оберіть правильний варіант вiдповiдi стосовно бiхевiоризму:
Відповідь:
15. До основних методів психології належать:
Відповідь:
16. Поняття самореалізація у психології належить:
Відповідь:
17. Поняття самоактуалізація у психології належить:
Відповідь:
18. Поняття піраміда потреб у психологію увів:
Відповідь:
19. Діяльнісний стан живих організмів як умова їхнього існування у світі – це:
Відповідь:
20. Особистість – це:
Відповідь:
21. Чи можлива інтелектуальна дiяльнiсть особистості без уваги?
Відповідь:
22. Увага – це:
Відповідь:
23. Концентрація уваги – це:
Відповідь:
24. З чого починається діяльність пам’яті:
Відповідь:
25. Стрес повязаний з:
Відповідь:
26. Що здійснюється у першій фазі стресу:
Відповідь:
27. Афект – це:
Відповідь:
28. Виберіть правильне твердження стосовно волі:
Відповідь:
29. Встановіть ступінь зв’язку між темпераментом і характером особистості:
Відповідь:
30. Якому типу темпераменту відповідає сильний тип нервової системи, що характеризуєтеся неврівноваженістю процесів збудження і гальмування:
Відповідь:
31. В основі якого типу темпераменту лежить сильний врівноважений рухливий тип вищої нервової діяльності?
Відповідь:
32. До якого типу темпераменту відносять людей, які відрізняються малим різноманіттям емоційних переживань, але великою їх силою і тривалістю; вони відгукуються далеко не на усе, але коли відгукуються, то переживають сильно, хоча мало виражають свої почуття?
Відповідь:
33. Як називається вчення про зв’язок між почерком людини та особливостями її характеру?
Відповідь:
34. Чи можна стверджувати про прямий зв’язок здібностей людини з масою її мозку?
Відповідь:
35. Як називається психічний стан, який характеризується неузгодженістю між поведінкою та результатом, тобто поведінка людини не відповідає ситуації, а відповідно, вона не досягає мети, до якої прагне, і навіть може прийти до зовсім протилежного результату?
Відповідь:
36. Який структурний компонент особистості полягає у сукупності спонукань до діяльності?
Відповідь:
37. До якого типу темпераменту відносять людей повільних, врівноважених і спокійних, яких нелегко емоційно зачепити і неможливо вивести із себе?
Відповідь:
38. У людей з яким типом темпераменту найважче виробити такі якості, як витримка і самоконтроль:
Відповідь:
39. Який тип темпераменту характеризується високою сенситивністю:
Відповідь:
40. На основі характеристики визначте тип акцентуації характеру. "Майже завжди вирізняється добрим та навіть трохи піднесеним настроєм, високим життєвим тонусом, енергійністю; спостерігається постійне прагнення до лідерства, зокрема неформального; висока комунікабельність – з нерозбірливістю у виборі знайомств; легко адаптується до нових умов; дуже погано переносить самотність, розмірений режим, одноманітне оточення, монотонну справу; для такої особистості властиві переоцінка своїх можливостей та надмірно оптимістичні плани на майбутнє":
Відповідь:
41. Вкажіть на правильну тезу щодо формування характеру. Він є:
Відповідь:
42. Сукупність основних, найбільш стійких якостей особистості, що сформувалися впродовж життя i виявляються в діях, вчинках та поведінці, - це:
Відповідь:
43. Цей термін перекладається з грецьк. як риса, прикмета, відбиток. Йдеться про одну із індивідуально-психологічних особливостей особистості. Це:
Відповідь:
44. Повнота характеру – це:
Відповідь:
45. На основі характеристики визначте тип акцентуації характеру. "Часто плачуть. Люблять мучити тварин, дратувати молодших, знущатися над немічними. У дитячих компаніях поводяться як диктатори. Типові риси – жорстокість, владність, самолюбство":
Відповідь:
46. Термін характер був запропонований:
Відповідь:
47. На основі характеристики визначте тип акцентуації характеру. "Підкоряються будь-яким авторитетам, більшості в групі. Основне життєве кредо – "бути, як всі. Схильні до моралізаторства й консерватизму":
Відповідь:
48. Яке з наведених нижче тверджень щодо формування характеру є найбільш точним:
Відповідь:
49. На основі характеристики визначте тип акцентуації характеру. "Підвищена збудливість, схильність до апатії. Люблять перебувати вдома 67 самі. Важко переживають навіть незначні неприємності. Настрій змінюється від піднесеного до пригніченого. На зауваження реагують дратівливо":
Відповідь:
50. На основі характеристики визначте тип акцентуації характеру. Головна риса – егоцентризм, потребують постійної уваги до своєї особи. Виражена схильність до театральності, хизування.
Відповідь:
Будь ласка, перевірте коректність уведеної особистої інформації (П.І.Б та  email) на початку форми для правильної ідентифікації при визначенні результатів тестового контролю та їх зарахування.